top of page

Mobiilsete töötubade tegevuse kirjeldus ja tulemused

Merkuuri meeskond on välja arendanud mobiilsed töötoad, mille eesmärgiks on tutvustada noortele metalli- ja puidusektori ameteid, töövõtteid, töövahendeid ning pakkuda käed-külge viisil võimalust katsetada ametitega seotud tööülesandeid, et tõsta noorte teaduse, tehnoloogia- ja insenerivaldkondadega seotud karjääriteadlikkust ning konkurentsivõimet.

 

"Mobiilsed töötoad" sündis Haridus- ja Teadusministeeriumi  ja Eesti Noorsootöö Keskuse algatusel, et aidata leevendada süvenevat tööjõupuuduse probleemi puidu- ja metallitööstuses. Osaühing Merkuur ehitas lahenduseks ratastel metalli- ja puidutöökoja ning arendas välja töötoad, millega minnakse otse noorte juurde.

Visioon

Merkuuri meeskond soovib, et noored innustuksid teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkondade võimalustest ning suudaksid tulevikus luua ägedaid tooteid ja teenuseid, millega maailma vallutada.

 

Probleem

Noored ei tule õppima metalli- ja puidusektoriga seotud ameteid ega vali insenerikarjääri ning Eesti tootmis- ja tööstusvaldkondades on puudus kvalifitseeritud tööjõust.  See on oluline ühiskondlik kui hariduspoliitiline probleem, millele otsivad lahendust nii ettevõtted, erialaliidud kui haridusasutused. Hetkeolukorda kirjeldatakse järgnevalt, et Eestis ei ole ühtegi tööstusharu, mis ei vaevleks üha süveneva oskustöötajate ja spetsialistide puuduse käes, aktiivselt otsitakse taga nii oskustöölisi, insenere kui juhte.

 

Lahendus

Merkuuri meeskond viib noorteni tehnoloogiavaldkondade praktilise ja ettevõtlusega seotud õpikogemuse, et suurendada noorte karjääriteadlikkust tuleviku erialade valikul. Tehnoloogia valdkondade tutvustamine ja populariseerimine omab tähtsat rolli noorte igapäevaelu valikute tegemisel, esimeste praktiliste töökogemuste saamisel ja tulevikuerialade valikul. Teadlikumad valikud ja praktilised kogemused annavad noorele võimaluse siseneda enesekindlamana tööturule, teostada ennast erialases valdkonnas ning olla vääriliselt tasustatud ja hinnatud valdkonna spetsialist.

 

Tegevuse sihtgrupp: noored vanuses 7-18

Mobiilsete töötubade teenused on suunatud kohalikele omavalitsustele, koolidele, noorsootöö asutustele, malevate- , laagrite- ja teiste noortega seotud ürituste korraldajatele, kes soovivad oma tegevuste raames pakkuda tehnoloogia valdkonnaga seotud karjääriinfo- ning õppetegevusi, töötubasid, koolitusi ja huviringe. Samuti soovib ettevõte olla partneriks riigile, et pakkuda noortele tehnoloogia ja ettevõtluse suunitlusega seotud praktilisi käed-külge ning digitaalseid õppelahendusi.

 

„Mobiilsete töötubade“ tegevuse eesmärgid:

 • teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkondade populariseerimine;

 • uute ja innovaatiliste hariduslahenduste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine;

 • mobiilsete töötubade teenuse arendamine nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil;

 • uudse mobiilse tulevikuklassiruumi kontseptsiooni ja õppelahenduste välja arendamine;

 • praktilise tehnoloogiavaldkondadega ja ettevõtlusega seotud õpikogemuse pakkumine, et tõsta noorte karjääriteadlikkust tuleviku erialade valikul;

 • käed-külge ja digitaalsete õppelahenduste pakkumine, et noortel oleks võimalik õppida mobiilses õppeklassis ja katsetada erinevaid töövõtteid ning valmistada ise päris tooteid;

 • reaalsete tootearendusprotsesside imiteerimine, et tutvustada noortele kaasaegseid töövõtteid ja materjalide töötlemise viise;

 • noorte innustamine, et noored oleksid loovad ja ettevõtlikud ning suudaksid tulevikus ise algatada põnevaid projekte ning luua ägedaid tooteid ja teenuseid.

2023. aasta augusti seisuga on Merkuuri meeskond korraldanud üle 3000 teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna töötoa ligikaudu 30000 noorele. Õppetegevuste vältel teevad mobiilsete töötubade juhendajad aktiivselt koostööd loodus-, täppisteaduste- ja tehnoloogia valdkonna eestvedajate ja ettevõtjatega. Noored õpivad tundma reaalseid tootearendusprotsesse läbi kriitilise mõtlemise, probleemilahendusoskuse ja moodsa tehnoloogia, tuginedes loodusteaduste ja insenerivaldkonna põhitõdedele ning matemaatikale.

Merkuuri meeskond on välja arendanud kaks mobiilset töökoda ja üle 100 erineva õppelahenduse, et viia noorteni võimalus tegeleda käed-külge puidu- ja metallitööga, inseneeria, elektroonika, bioonika ning mitmete teiste insenertehniliste ülesannetega. Täna on „Mobiilsete töötubade“ teenus ainulaadne, kuna nende õpetaja, Lauri Soosaar on ainus õpetaja, kes õpetab Eesti koolides tehnoloogiaõpetust iseehitatud liikuvas õppeklassis. Mobiilsed töötubade tegevused toimuvad üle Eesti ning igal koolil on võimalus kutsuda liikuva õppeklassi teenus oma kooliõuele.

 

Kui „Mobiilsete töötubade“ teenus alguse sai, siis korraldati tegevusi pigem mitteformaalse õppe kaudu. Alates 2018. aastast on Merkuuri meeskond järjepidevalt arendanud koostööd erinevate üldhariduskoolide, kutse- ja kõrgkoolidega. Mobiilsete töötubade õpetajad ja juhendajad korraldavad koolides nii tehnoloogiaõpetuse tunde, projektipäevi kui huviringe. „Mobiilsete töötubade“ teenus on hea näide koolide ja ettevõttete vahelisest koostööst.

 

Lisaks igapäevasele õppetööle on Merkuuri eestvedajad välja töötanud kaasaegse metoodilise materjali, mille abil tutvustatakse noortele CNC-seadmeid (nt 3D printer, lasergraveerija, CNC frees) ning rakendatakse õpitut nii individuaalsetes kui meeskondlikes tootearendusega seotud ülesannetes, katsetatakse erinevaid materjalide töötlemisviise ja valmistatakse koos noortega puidust ja metallist tooteid, millel  on tegelik tähendus ja vajadus.

 

Näiteid projektidest ja programmidest, kus Merkuuri meeskond on osalenud:

 • "Mobiilse teenusena läbi viidavad töötoad puidu- ja metallitööstuse sektori ametite tutvustamiseks noortele 2016-2018".

Teenust rahastati Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse, Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ programmi ressurssidest.

 • Mobiilsed tehnoloogia valdkonna huviringid

2018. aastal alustati koostööd Jõelähtme vallaga ning töötati välja mobiilsete huviringide programm, mis on tänaseks laienenud Harjumaalt Lääne-Virumaale, Ida-Virumaale, Raplamaale, Pärnumaale ja Tartumaale. Huviringides on noortel võimalik tutvuda puidu, metalli ja inseneeria valdkondadega ning käed-külge valmistada põnevaid tooteid.

 • HITSA Arenguprogramm EHE ja ProgeTiigri projekt (2019-2020)

Uuendusideed on seotud arvjuhitavate pinkide õppemoodulite väljatöötamisega (CNC, laser, 3D-printer), et viia noorteni reaalsed tootearendusprotsessid, et innustada noori õppima kasutama moodsaid tehnoloogiaid ja ise tooteid arendama ning praktiliselt valmistama. 

 • Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheline Erasmus+projekt IMATEII (2018-2019)

Õppematerjalide koostamine insenerihariduse populariseerimiseks.

 • „Loodusest inspireeritud inseneeria“ (2019-2020)

Merkuuri meeskond on töötanud välja uudsel tehnoloogial põhinevad inseneeria töötoad, mis ühendavad bioloogia ja tehnoloogia ning inseneeria ehk oleme inspireeritud loodusest ja loome koos noortega tulevikutehnoloogiaid. Bioonika töötubade korraldamisel teeb Merkuuri meeskond koostööd ettevõttega FESTO Eesti, kelle kaudu saavad noored võimaluse käed-külge katsetada biooniliste robotite (nt kala, elevant, kameeleon) ehitamist.

 • 2019. aasta sügisel osales Merkuuri meeskond kolm kuud rahvusvahelises

 • hariduskiirendis „xEdu Accelerator“ (Helsingi, Soome), mis andis väga hea võimaluse arendada ja testida oma tooteid ning teenuseid rahvusvahelisel turul.

 • 2020. aasta on Merkuuri meeskonnale digitehnoloogia aasta, töötatakse välja uudseid e-õppe tehnilisi ja metoodilisi lahendusi.

 • 2020.-2023.a. osaleb Merkuuri meeskond rahvusvahelistes Erasmus+ koostööprojektides Lab4STEM, BetterCareer ja SmartGrowth koos Läti ja Leedu kolleegidega, et luua põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele digitaalseid õppematerjale erinevate tehnoloogiate tutvustamiseks ning pakkuda kutsekoolide õpilastele põnevaid õppelahendusi ja võistlusi.


 

bottom of page