top of page

Mooduli eesmärk, ülesanded ja saavutatavad tulemused:

Eesmärk ja ülesanded: anda õpilastele ülevaade mehhatroonika olemusest ja selle vajalikkusest, mõista tehnoloogia arengusuundumusi ning luua seoseid tehnoloogia ajaloo ja tänapäeva teadussaavutuste vahel, analüüsida mehhatroonikaga kaasnevaid võimalusi ja tulevikuperspektiive, lõimida teooriamaterjale käeliste tegevustega ning lahendada päriselulisi probleeme, tutvustada mehhatroonika valdkonnaga seotud edasiõppimise ja karjäärivõimalusi, lahendada keevitusega seotud individuaal­, paaris­ kui meeskonnaülesandeid.

Saavutatavad tulemused (baseerub põhikooli tehnoloogiaõpetuse õppekavale)
Õpilane:

  • näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid

ning väljendab oma arvamust tehnoloogia arengu ja töömaailma

muutumise kohta;

  • valib ja analüüsib tehnilisi ja loovaid lahendusi ning nendega

kaasnevaid mõjusid ja ohte;

  • valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid

ja töötlemise viise ning peab tähtsaks töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutamist;

  • omab ülevaadet valdkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest minevikus ja tänapäeval, teab tootmise ja töötlemise valdkonnaga seotud edasiõppimise võimalusi;
  • seostab mehhatroonika teemat teiste õppeainete ja eluvaldkondadega. Õppeaine nimi, milles saab keevituse moodulit kasutada:

Tehnoloogiaõpetus, sh karjääriõpe, ettevõtlusõpe

TEEMAD:

  • Üldine info

Mõisted. Sissejuhatus ja ajalugu. Interdistsiplinaarsus ja päriselulised seosed. Seadmed ja ohutusalane info. Tehnoloogia ja teadused­ põnevaid näiteid Eestist ja maailmast. Tehnoloogia, inimene ja keskkond. Tehnoloogia tulevikuperspektiiv ja innovatsioon.

  • Tehniline info

Mehhatroonika ja mehhatroonikasüsteemi vajalikkus ja kasutus­ valdkonnad.. Mehhatroonika seadmed (nt andurid, kontrollerid, täiturid, infovõrgud). Liikumiste liigid ja skeemid.

  • Edasiõppimine ja karjääriinfo

Mehhatrooniku amet, karjääri­ ja edasiõppimise võimalused, ettevõtete lood ja tegevusalad.

Digiõpik "Mehhatroonika"

0,00 €Price
    bottom of page