top of page

Tehnoloogiaprojekt „Miks prototüüpida?“ ehk disaini, ehita, katseta ja analüüsi

Miks_prototyypida.png

Projekti eesmärk: prototüüpimise ja 3D printimise projektipäevade korraldamine Harjumaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa üldhariduskoolide õpilastele.

 

Projekti tegevused

Projekti raames töötame välja põhikoolii õpilastele suunatud projektipäevad

„Miks prototüüpida?“, kus noored saavad meeskondades lahendada reaalseid insenertehnilisi probleeme. Iga meeskond seisab väljakutse ees, kuidas etteantud probleem lahendada. Tuleb aru saada, kellele see probleem kõige rohkem valu tekitab, genereerida lahendusideid, valida välja parim lahendus, teha prototüüp, katsetada, teha järeldusi ning tutvustada prototüüpi ja probleemilahendust teistele meeskondadele.

Projektipäeva tegevused toimuvad paaris- või grupitööna: 2-3 õpilast/grupis. Metoodika: probleemipõhine õpe ja tähenduslik õppimine

Kasutatavad vahendid: juhendid, Snapmaker 3-1 seade 3D printer, arvuti, Snapmaker Luban tarkvara, nihik, alalisvoolumeeter, kahepoolne teip, digitaalne multimeeter, USB mälupulk, A4 paber, ventilaator.

Projektipäevade teema: tuulegeneraatorite meeskondlik prototüüpimine, 3D printimine, katsetamine ja analüüsimine.

Õpitulemused: õpilane omab ülevaadet enamkasutatavatest 3D modelleerimise vahenditest, oskab luua detaile ja komplekteerida toote, oskab luua mudeleid ja jooniseid, saab aru 3D printeri tööpõhimõtetest, oskab seadistada CNC seadet ja seda ette valmistada toote töötlemiseks

Tootearendus on oma olemuselt probleemide lahendamise protsess, mille raames märkame probleemi ja töötame välja parima lahenduse, ehitame prototüübi, katsetame, õpime ning teeme järeldusi. Õpilaste ülesandeks on valmistada 3D printeriga mikrotuulegeneraator, mis muudab tuuleenergia elektrienergiaks. Selle päriselulise ülesande käigus uurivad õpilased ventilaatori labade kujundamise mõju tuuleturbiini energia muundamisele.

Projekti tulemused

Projekti "Miks prototüüpida?" eesmärgiks oli tutvustada põhikooli I-III kooliastme õpilastele moodsaid tehnoloogiaid ja CNC seadmeid. Projekti vältel oli õpilastel võimalik osa saada CNC tehnoloogiaid tutvustavatest projektipäevadest, mille raames said noored lahendada reaalseid insenertehnilisi probleeme.

Projekti viisime läbi Harjumaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa koolide I-III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele. Projektipäevade raames toimus meeskondlik prototüüpimine, 3D-seadmete rakendamine, katsetamine ja analüüsimine.

Projekti toel korraldasime 16 projektipäeva 279 noorele.

Vaata videot!

Snapmaker seadmete kasutamine koolitunnis

Projekti "Miks prototüüpida?" viisime ellu 2022. aasta teaduse populariseerimise konkursi raames eraldatud toetuse toel.

 

Eesti-Teadusagentuur-logo-color_RGB.png
bottom of page