top of page

Projekt: Progetiiger CNC-koolitunnis
(lõiming - tehnoloogia/informaatika/matemaatika/inseneeria)

snapmaker-3-in-1.jpg

HITSA ProgeTiigri programmi seadmete kasutamine 2019/2020/2021
 

  1. Võsu koolis toimuvad tehnoloogia valdkonna huviringid 1.-4. klassi õpilastele, mille raames tutvustatakse osalejate 3D printimist, lasergraveerimist ja CNC freesimist. Huviringis osalejad õpivad tundma arvuti teel juhitavate seadmete põhifunktsioone, lahendavad lihtsamaid modelleerimisülesandeid ning valmistavad CNC freesiga puidust, metallist või plastikust tooteid ning kaunistavad laseriga graveerides toote välispindasid.

  2. Võsu kooli informaatika II ja III kooliaste – 3D printimise ABC, 3D mudeli ettevalmistud 3D printimiseks. 

  3. Võsu kooli informaatika ja matemaatika lõimimine, kus õpilaste arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, st vigadega seotud tagajärgi märkame koheselt ning saame tegevusi analüüsida ja leida paremaid lahendusi probleemipõhise õppe rakendamisel (projektõpe). Õpilased arvutavad tootmiseks kuluvate materjalide koguseid ja analüüsivad tootmiseks kuluvat aega rakendades matemaatika seaduspärasusi.

  4. Võsu kooli tehnoloogiaõpetus II ja III kooliaste – 3D modelleerimine, CNC freespingi seadistamise algtõdede ja selle juhttarkvara kasutusoskuse omandamine,  3D printimine, lasergraveerimine, CNC freesimine. Õpilased õpivad tundma kaasaegseid 3D ja  CAD/CAM tarkvara, lahendavad iseseisvalt ja juhendi abil etteantud ülesandeid ning disainivad ja valmistavad puidust, metallist või plastikust tooteid.

  5. Võsu kooli informaatika ja tehnoloogiaõpetuse lõimimine – arvuti teel juhitavate seadmete toimimise põhimõtted, modelleerimistarkvara, 3D printimine, lasergraveerimine ja CNC freesimine. Informaatikatundides õpivad õpilased programmeerimise baasteadmised (3D printimise ABC, 3D mudeli ettevalmistamine)  ning tehnoloogiatundides saavad õpilased teoreetilisi teadmisi rakendada reaalsete toodete valmistamise näol. Tehnoloogiahariduses loome õpilastele võimalused tehnoloogilise kirjaoskuse arenguks, mis on seotud uute tehnoloogiliste ja digitaalsete teadmiste ning oskuste omandamisega (tehnoloogia loomine, arendamine ning rakendamine). Õppetundides õpime tundma erinevaid materjale, töövahendeid ja materjalide töötlemiseviise ning imiteerime reaalseid disainimise ja tootmisega seotud protsesse ning valmistame koos õpilastega erinevatest materjalidest tooteid.

Õpitulemused:  õpilane omab ülevaadet enamkasutatavatest 3D modelleerimise vahenditest, oskab luua detaile ja komplekteerida toote, oskab luua mudeleid ja jooniseid, saab aru 3D printeri, lasergraveerija ja CNC freesi tööpõhimõtetest, oskab seadistada CNC seadet ja seda ette valmistada toote töötlemiseks.


Fotod SNAPMAKER 3-1 seadmete kasutamisest  

bottom of page