top of page

Eesmärk ja ülesanded: anda õpilastele ülevaade keevituse olemusest ja vajalikkusest, mõista tehnoloogia arengusuundumusi ning luua seoseid tehnoloogia ajaloo ja tänapäeva teadussaavutuste vahel, analüüsida keevitusega kaasnevaid võimalusi ja ohte, lõimida teoreetilisi teadmisi käeliste tegevustega ning lahendada päriselulisi probleeme, tutvustada keevituse valdkonnaga seotud edasiõppimise ja karjäärivõimalusi, lahendada keevitusega seotud individuaal-, paaris- ja meeskonnaülesandeid.

Saavutatavad õpitulemused (baseerub põhikooli riiklikul õppekaval ja tehnoloogiaõpetuse ainekaval):
Õpilane:

  • näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid ning

oskab väljendada oma arvamust tehnoloogia arengu ja töömaailma

muutumise kohta;

  • valib ja analüüsib tehnilisi ja loovaid lahendusi ning nendega

kaasnevaid mõjusid ja ohte;

  • valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid

ja töötlemise viise ning peab tähtsaks töövahendite ohutut ja

materjalide säästlikku kasutamist;

  • omab ülevaadet valdkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest

minevikus ja tänapäeval, teab tootmise ja töötlemise valdkonnaga

seotud edasiõppimise võimalusi;

  • seostab keevituse teemat teiste õppeainete ja eluvaldkondadega.

 

Õppeaine nimi, milles saab keevituse moodulit kasutada: tehnoloogiaõpetus, karjääriõpe, ettevõtlusõpe.

TEEMAD:

  • Üldine info

Sissejuhatus ja ajalugu. Mõisted. Keevituse vajalikkus ja kasutus- valdkonnad. Seadmed ja ohutusalane info. Päriselulised seosed (nt plastid, metallid). Tehnoloogia, inimene ja keskkond. Tehnoloogia tulevikuperspektiiv ja innovatsioon.

  • Tehniline info

Keevituse liigid ja skeemid.

  • Edasiõppimine ja karjääriinfo

Keevitaja amet, karjääri- ja edasiõppimise võimalused, ettevõtete lood ja tegevusalad.

Digiõpik "Keevitus"

0,00€Цена
    bottom of page